Menetelmät

Projektijohtamisen ja johdon konsultointipalvelut

Tyypillisesti asiakkaamme hakevat vastausta kysymykseen: ”Miten onnistumme kehittämään kyvykkyyden, jolla varmistamme projektien onnistumisen ja toimintamme tuloksen?”

Autamme teitä löytämään vastauksen. Meillä on laaja ja syvällinen kokemus seuraavilta osa-alueilta lukuisilla eri toimialoilla:

Rakenna tuki yksittäisten projektien onnistumiselle

Millaista tukea projektit organisaatiossanne saavat onnistuakseen?

Projektijohtamisen menetelmätOnko organisaatiossasi yhtenäinen tapa toteuttaa projekteja? Valmistuvatko projektinne aikataulussa ja budjetissa? Voimme auttaa teitä parhaiden projektijohtamisen, -prosessien ja -käytäntöjen kehittämisessä sekä jalkauttamisessa ja täten parantaa organisaationne menestymistä projekteissa.

Projektijohtamisen metodologia konkretisoituu yleensä projektin toteutusta tukevana ohjeistona, jossa kuvataan yhteiset projektinhallinnan käytännöt. Ohjeiston ei tarvitse olla monoliittinen manuaali. Toimiva projektinhallinnan mallin kuvaus, näkyy käytännön työvälineinä, kuten dokumenttipohjina, tarkastuslistoina, kokousagendoina. Ohjeisto on läsnä silloin kun sitä tarvitaan. Toimiva ohjeisto auttaa projektipäällikköjä hyödyntämään rooleja, kuten ohjausryhmää ja projektin omistajaa, tukevia järjestelmiä, kuten projektiohjelmistoja sekä henkilöiden osaamista. Tukea on saatavilla joustavasti kuhunkin ainutkertaiseen projektiin sopivalla tavalla.

Ota käyttöön projektisalkun hallinnan toimintamallit

Näetkö metsän puilta?

Onko näkyvyys siihen mitä projekteja on käynnissä? Kyetäänkö käynnistettävät projektit valmistelemaan ja valitsemaan objektiivisesti? Onko näkyvyys projektien vaatimaan kapasiteettitarpeeseen? Onko käsitys mikä on projektisalkun projektien riskitaso? Mikä on projektien rahoitustarve?

Projektisalkun hallinta on johdon määrittelemän strategian toteuttamista valitsemalla yrityksen kannalta oikeat projektit toteutettavaksi ja varmistamalla kapasiteetin käyttö toteutuksessa oleville projekteille. Salkunhallinnan tavoitteina ovat myös projektisalkun arvon maksimointi ja riskin tasapainotus.

Autamme määrittelemään projektisalkun hallinnan roolit, luokittelut, mittarit. Autamme myös sopivan salkunhallinnan prosessin ja sitä tukevan välineistön valinnassa ja käyttöönotossa.

Tehosta henkilöresurssien hallintaa

Onko olemassa näkyvyys henkilökapasiteetin käytöstä ja tarpeesta? Kohtaavatko eri osaamisryhmien kuormitus ja saatavuus? Käytetäänkö ulkopuolisia henkilöitä, kun omiakin olisi saatavilla? Onko henkilöt kiinnitetty oikeisiin projekteihin ja tehtäviin? Viivästyvätkö projektit, kun oikeat osaajat eivät ole saatavilla oikeaan aikaan? Mitkä muut tehtävät kuormittavat samoja henkilöitä?

Henkilöresurssit on projekteja toteuttavan organisaation kriittisin menestystekijä. Autamme teitä selkeyttämään resurssinhallinnan roolit, määrittelemään osaamisluokitukset, luomaan yhteiset toimintamallit ja käyttöönottamaan toimintaa tukevan tietojärjestelmän.
Onnistunut resurssihallinta tuo mukanaan merkittäviä etuja:

  • Kannattavuus kasvaa, kun samoilla resursseilla saadaan enemmän aikaiseksi.
  • Projektien lopputuloksien laatu paranee, kun oikeat asiantuntijat ovat saatavilla oikea-aikaisesti.
  • Ristiriitatilanteilta vältytään, kun ne kyetään ennakoimaan ja välttämään.
  • Kyky pitää annetut lupaukset kasvattaa myös asiakastyytyväisyyttä

Vakiinnuta uudet toimintatavat projektitoimiston avulla

Projektitoimisto voi olla erinomainen keino juurruttaa yhteiset projektitoiminnan, salkunhallinnan ja resurssien hallinnan mallit organisaatioon. Projektitoimisto on organisatorinen yksikkö, jonka rooli voi vaihdella hyvinkin paljon liiketoiminta-alueesta ja organisaatiosta riippuen. Sen vastuulle voi esimerkiksi kuulua:

  • Tukea projekteja ja projektipäälliköitä.
  • Vastata projektimenetelmien ja ohjausvälineiden kehittämisestä, ohjeistuksesta ja jalkautuksesta.
  • Kerätä seurantatietoa yksittäisistä projekteista, luoda ennusteita ja koostaa johdolle salkkuraportointia.
  • Tukea salkunhallintaa, kuten projektiehdotusten valmistelua, projektien priorisointia ja kehittää ja toteuttaa salkun valinnan malleja.
  • Toimia projektipäälliköiden kotiorganisaationa ja huolehtia projektipäälliköiden riittävästä saatavuudesta ja osaamisesta.

Autamme teitä määrittelemään projektitoimiston tehtävät ja käynnistämään toiminnan. Toimimme myös projektitoimistonne laajennuksena tukemalla tarpeen mukaan projektejanne myös käytännön tasolla.