Välineet

Projektitoiminta on erilaista eri toimialoilla. Tämän vuoksi välineiden pitää olla joustavia, erilaisiin käyttötapoihin sovitettavissa olevia tietojärjestelmiä, jotta ne palvelevat asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja myös tulevaisuudessa.

Meiltä saat välineet ja niiden käyttöönoton erilaisten projektien, resurssien, ohjelmien, hankkeiden ja projektisalkkujen johtamiseen. Järjestelmät voit hankkia ostolisensseinä, vuokralle tai palveluna pilvestä.

Teemme välineiden käyttöönoton

  • Suunnittelemme ja johdamme käyttöönottoprojektit
  • Teemme integraatiot muihin tietojärjestelmiin
  • Toteutamme asiakaskohtaiset raportit

Järjestelmämme soveltuvat eri toimialoille niin pienyritysten kuin suurien, globaalien organisaatioiden tarpeisiin.

Välineet

Projektitoiminta on erilaista eri toimialoilla. Tämän vuoksi välineiden pitää olla joustavia, erilaisiin käyttötapoihin sovitettavissa olevia tietojärjestelmiä, jotta ne palvelevat asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja myös tulevaisuudessa.

Meiltä saat välineet ja niiden käyttöönoton erilaisten projektien, resurssien, ohjelmien, hankkeiden ja projektisalkkujen johtamiseen. Järjestelmät voit hankkia ostolisensseinä, vuokralle tai palveluna pilvestä.

Teemme välineiden käyttöönoton

  • Suunnittelemme ja johdamme käyttöönottoprojektit
  • Teemme integraatiot muihin tietojärjestelmiin
  • Toteutamme asiakaskohtaiset raportit

Järjestelmämme soveltuvat eri toimialoille niin pienyritysten kuin suurien, globaalien organisaatioiden tarpeisiin.

Ohjelmistot

Camako EPM

Camako EPM tarjoaa helppokäyttöisen selainpohjaisen ohjelmiston organisaatioille, jotka tarvitsevat suoraviivaisen, mutta samalla monipuolisen projektihallintajärjestelmän. Camako EPM sisältää toiminnot mm. projekti-ideoiden arviointiin, projektisalkkujen hallintaan, projektihallintaan, resurssisuunnitteluun, työajanseurantaan sekä dokumenttien hallintaan.

Järjestelmän toiminnallisuutta voidaan helposti muokata. Tämä mahdollistaa Camako EPM:n sovittamisen tukemaan asiakkaan toimintatapaan.

Camako EPM -järjestelmään voi syöttää kaikki projekti-idean vaatimat tiedot. Enää ei tarvita erillisiä exceleitä tai muita erillisiä järjestelmiä tätä varten.

Projektihallinnan keskeisiä piirteitä ovat aikataulu- ja resurssienhallinnan ohella budjetointi ja kustannusseuranta. Camako EPM hallitsee nämä kaikki monipuolisilla ja tehokkailla toiminnoillaan. Laajojen projektien aikatauluhallintaa varten Camako EPM integroituu tarvittaessa saumattomasti Microsoft Projectiin.

Salkunhallinta antaa ajantasaisen tilannekuvan salkuista ja niihin kuuluvista projekteista. Camako EPM –järjestelmä muodostaa automaattisesti salkkunäkymiä projektien luokittelutekijöiden perusteella. Lisäksi käyttäjillä voi koota omia salkkuja poimimalla projekteja manuaalisesti perustamaansa salkkuun. Visuaaliset näkymät kohdistavat liiketoimintajohdon huomion päätöksenteon kannalta oleellisiin asioihin sekä mahdollistaa reagoinnin projektien ongelmakohtiin.

Lisätietoja Camako EPM ohjelmasta löydät ohjelmiston tuotesivuilta.

Lue lisää

Intelli R

Intelli R mahdollistaa talo- ja yhdyskuntatekniikan rakennuttamishankkeiden kustannusten tehokkaan suunnittelun ja ohjaamisen. Järjestelmää käytetään selaimella, joten se on käytettävissä lähes mistä tahansa paikasta, kunhan vain verkkoyhteys on olemassa.

Yksi järjestelmän merkittävimmistä hyödyistä on yksittäisten hankkeiden ja hankekokonaisuuksien suoraviivainen suunnittelu (tavoitearvion laadinta), seuranta sekä kustannusennusteen ylläpito. Tämän vuoksi järjestelmä palvelee yksittäisestä hankkeesta ja hankekokonaisuuksista vastaavia henkilöitä sekä myös hankkeisiin osallistuvia muita tahoja.

Kustannussuunnittelun pohjana voidaan käyttää vakioituja kustannusrakenteita – nimikkeistöjä. Nimikkeistöjen käyttö yhdenmukaistaa ja nopeuttaa suunnittelua sekä luo pohjan tehokkaalle hankkeiden kustannusvalvonnalle. Järjestelmästä voidaankin tuottaa raportteja monipuolisin rajauksin, kustannuskoosteita yksittäisestä tai useammasta hankkeesta rakenteeseen perustuen.

Yksittäisten hankkeiden kustannusvalvonta sopimuksineen, lisä- ja muutostöineen sekä maksuerineen on yhdessä järjestelmässä, jolloin reagoiminen hankkeen kustannuspoikkeamiin on nopea havaita.

Lisätietoja Intelli R ohjelmasta löydät ohjelmiston tuotesivuilta.

Lue lisää

Microsoft

Meillä on yli vuosikymmenen kokemus Microsoftin projektiohjelmistojen käyttöönotosta. Olemme toteuttaneet Project Online ja Project Server -käyttöönottoja ja versiopäivityksiä lähes sadalle organisaatiolle. Joukossa on kansainvälisiä yrityksiä sekä kotimaisia toimijoita.

Microsoft Project

Microsoft Project ohjelmisto asennetaan käyttäjän omaan työasemaan ja on ammattimaisen projektipäällikön perustyökalu projektiaikataulujen laadinnassa, työmäärien arvioinnissa ja resurssien suunnittelussa.

Kun samalla välineellä hallitaan sekä aikataulut, että resurssit ja näiden molempien osalta sekä suunnitelma, että seurantatieto, voidaan eri sidosryhmille raportoida eri näkökulmista, erilaisia ryhmittelyitä hyödyntäen. Project ohjelmistolla laaditaan vaikkapa tarjousvaiheessa aikataulu sisältäen arvion työmääristä ja kustannuksista. Projektin toteutusvaiheessa Project ohjelmistoon päivitetään toteumat ja hallitaan muutokset. Se auttaa monipuolisten raporttien laadinnassa eri sidosryhmille.

Project Online (tai Project Server)

Project Online kokoaa organisaation projektit yhteen järjestelmään.

Projekteille voidaan vapaasti määritellä erilaisia lisä- ja luokitustietoja. Lisätietojen avulla on helppo ryhmitellä ja suodattaa projekteja ja näin muodostaa näkymät projektisalkkuun, esimerkiksi tuotteittain, osastoittain tai maantieteellisen jaottelun mukaan.

Project Onlinessa hallitaan resurssit keskitetysti, näin saadaan resurssien käytöstä kokonaisnäkyvyys yli kaikkien projektien.

Projektien tietoja voidaan päivittää Project Onlineen joko käyttäen Microsoftin Project ohjelmistoa tai hieman yksinkertaisemmassa selainpohjaisessa käyttöliittymässä.

Tiimin jäsenet näkevät Project Onlinessa omat työnsä ja voivat työaikaraportti-näkymässä päivittää toteutuneet tunnit suoraan projektien tehtäville.

Project Online on osa Microsoftin Office 365 palvelua, joten se toimiikin joustavasti yhdessä muiden O365 palveluiden kanssa. Project Online välineen omien näkymien lisäksi projektisalkun tiedoista ja resurssien kuormituksesta voidaankin koostaa monipuolisia tiedon analysointinäkymiä käyttäen esimerkiksi Power BI välineistöä.

Planner

Useimpiin Microsoft Office 365 tilauksiin sisältyy Planner ohjelmisto. Se on helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettava väline tiimin töiden listaamiseen ja ryhmittelyyn. Tehtäviä voidaan ryhmitellä vapaasti eri luokitusten avulla ns. kanban board tyyppisessä näkymässä. Tehtäville voidaan nimetä vastuuhenkilöt, niihin voidaan liittää tarkastuslistoja ja dokumentteja. Koska työt ovat näkyvissä Plannerin selainkäyttöliittymässä kaikille tiimin jäsenille, sen avulla on helppo jakaa vastuut, viestiä töiden sisällöt ja seurata tiimin töiden edistymistä.

Lisätietoja Microsoft Project Online/Server löydät Microsoftin tuotesivuilta.

Lue lisää

Safran

Safran -tuotteita käytetään investointiprojektien sekä laitoskunnossapidon suurseisokkien aikataulusuunnittelussa ja –seurannassa. Niitä käytetään mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: öljy- ja kaasuteollisuus, energia-ala, puolustusteollisuus ja rakentaminen.

Safran Project on aikataulusuunnitteluväline projektisuunnittelijoille. Se on kehitetty investointiprojektien aikataulusuunnitteluun ja -seurantaan. Safran Project tarjoaa monipuolisen aikataulusuunnittelun lisäksi toiminnot aikatauluriskien arviointiin Monte Carlo -menetelmällä sekä tehokkaat ja erittäin monipuoliset välineet projektin edistymän raportointiin ja muutoksenhallintaan.

Safran Projectin raportteja voidaan suorittaa ja selata Safran Web Access -ohjelmalla selaimessa. Safran Web Access -ohjelmalla voidaan myös päivittää tehtävien edistymää selaimella.

Safran Web Access tarjoaa projektitiimin jäsenille sekä muille projektitietoa tarvitseville reaaliaikaisesti pääsyn projektien raportteihin. Safran Web Access antaa mahdollisuuden ajaa raportteja sekä päivittää projektin edistymää selaimella mistä tahansa ja milloin tahansa.

Lisätietoja: http://www.safran.no/products/safran-project

Lisätietoja: https://www.safran.com/web-reporting